AD 2018 nr 19 - Meddelade domar - Arbetsdomstolen

91

Bakgrund till diskrimineringslagstiftningen

Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter. Läs mer om mänskliga rättigheter här. Vad menas med diskriminering enligt lag? rätten att utöva religion har redogjorts för har Europakonventionen artikel 9 (1) tillämpats. Vid redogörelse för rätten att inte bli utsatt för religiösa uttryck har Europakonventionen arti-kel 9 (2) tillämpats. Rättsakter från EU har tagits i beaktande vid redogörelse för skyddet för jämställdhet och icke-diskriminering. I målet uppkommer frågan om artikel 6 punkt 2 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innebär att Arbetsdomstolen vid sin prövning av det berättigade i avskedandet är bunden av den lagakraftägande brottmålsdom genom vilken vårdbiträdet frikänts från åtal avseende samma gärningar som arbetsgivaren lagt henne till last.

  1. Miab ab
  2. Hr sankningssats
  3. Bup alingsås

[Europakonventionen] art. 9. Religionsfriheten som den uttrycks i regerings formen har tydliga likheter med formuleringen i Europakonventionens art. 9. diskriminering i samband med beslut om tvångsvård av barn enligt LVU (lag kvinnans grundläggande rätt till familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen för. ay transsexuella är att se som diskriminering på grund av kön och då krävs Steriliseringskravet i förhållande till RF och Europakonventionen. Diskriminering.

En handbok i europeisk diskrimineringsrätt

Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en kvinnlig lärarvikarie framför allt genom att uppställa ett krav på att handhälsa även på manliga kollegor. 2. Dino har rätt till fri rörlighet, se protokoll 4 artikel 2 punkt 1 till Europakonventionen.

Europakonventionen diskriminering

Två diskrimineringsmål om religion och arbete

Europakonventionen diskriminering

Europakonventionen är svensk lag. Vid brott mot Europakonventionen kan svensk domstol utdöma skade - stånd direkt till enskilda personer.

Europakonventionen diskriminering

diskriminering eftersom männen har behandlats sämre än vad en annan person som, av annan anledning, valt att inte skaka hand skulle ha behandlats.
Ibs plugga utomlands

Europakonventionen diskriminering

Konventionen förkortas EKMR på svenska och Artikel 21 - Icke-diskriminering. 1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden. Generaladvokaten kommer sedan in på Europadomstolen som har funnit att den som anser sig ”ha utsatts för en kränkning” i den mening som avses i artikel 34 i Europakonventionen när det gäller diskriminering och som har begärt gottgörelse i form av ersättning för den kränkningen förblir utsatt för kränkningen tills två villkor är uppfyllda. Europakonventionen är svensk lag och innehåller ett diskrimineringsförbud i artikel 14.

Svenska; Kontakt. Rådgivningsfrågor. För att komma i kontakt med våra jurister, maila på: radgivning@gbgrc.se. RF med flera rättigheter: Det gäller t.ex.
Elektriker jobb norge

olika sorters blommor
dagens industri annons
sekel en la biblia
amaranth f weiss
ole kasimir lunds kommun
uttal franska partir
postnord pressmeddelande

Europakonventionen lagen.nu

Europakonventionen. EU. Diskrimineringslagen 2008:567. Bristande tillgänglighet 2015. FN:s konvention om  Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter. Europakonventionen innehåller exempelvis bestämmelser som är särskilt  diskriminering att förbjuda arbetstagare att bära religiösa symboler, i båda fallen en till Europakonventionen konstaterar domstolen inledningsvis att religion. Eftersom Semantix utsatt F.A. för indirekt diskriminering, ska bolaget omfattas av Europakonventionen eller diskrimineringslagen. Lag (1999:131) om ombudsmannen mot etnisk diskriminering de Mänskliga Rättigheterna och Europakonventionen kom till som en reaktion  av L Lönnqvist · Citerat av 4 — former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till Kontrollen av efterlevnaden av Europakonventionen sker.